.

On the way to Samburu NP / W drodze do parku Samburu